top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden van de koper. Door de plaatsing van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met de lopende voorwaarden. Wij behouden ons het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Iedere afwijking van deze voorwaarden geldt slechts éénmalig en is slechts van kracht na schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Orders

Voor orders die door ons zijn geaccepteerd, voorzien wij levering binnen de vooropgestelde termijn, desalniettemin zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Vertragingen geven de koper niet het recht de bestelling te annuleren noch een schadevergoeding te eisen. Orders welke niet binnen de termijn in hun geheel zijn uitgeleverd geven ons het recht de nog niet geleverde goederen aan de koper toe te zenden. De koper verbindt zich ertoe de goederen te accepteren en te betalen.

Artikel 3: Overmacht

In geval van overmacht, waaronder niet-tijdige levering vanwege onze leveranciers, behouden wij ons het recht de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren. Dit geldt eveneens bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van bepaalde goederen. Wij streven echter steeds naar het u aanbieden van een volwaardig alternatief.

Artikel 4: Prijzen

Onze opgegeven prijs, is de prijs exclusief btw en is geldig tot de dag van levering. Prijsoffertes zijn 60 dagen geldig; nadien behouden wij ons het recht onze prijzen aan te passen.

Artikel 5: Verzending

Indien de koper een specifieke verzendwijze verlangt, zijn de meerkosten voor rekening van de koper. De koopwaren reizen op risico van de koper en/of bestemmeling zelfs wanneer zij verkocht zijn met verzending ‘franco geleverd’.

Artikel 6: Betaling

Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is. De verkochte goederen blijven tot volledige betaling onze eigendom.

Alle eerste bestellingen worden geleverd tegen rembours of na betaling van het totaalbedrag. Onze standaard betalingsvoorwaarden zijn 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper zowel een rente van 10% vanaf de vervaldag als bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom verschuldigd onverminderd de nalatigheidsinteresten en eventuele gerechtskosten en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Wij zijn gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten zolang de koper de door hem verschuldigde en opeisbare koopsom niet heeft voldaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Onze verantwoordelijkheid eindigt bij de aanvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. Eventuele klachten moeten ons binnen de 5 werkdagen na levering schriftelijk bereiken. Nadien heeft de koper niet het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbank van Dendermonde is exclusief bevoegd.

bottom of page